Toestemming voor het evenement Koopzondag Halloween 2022 op zondag 30 oktober 2022 van 12:00 tot 18:00 uur in Borne

DeBornegids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Toestemming voor het evenement Koopzondag Halloween 2022 op zondag 30 oktober 2022 van 12:00 tot 18:00 uur in Borne.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Op 23 augustus 2022 heeft u een evenementenvergunning aangevraagd voor het evenement Koopzondag Halloween 2022 op zondag 30 oktober 2022 van 12:00 tot 18:00 uur in Borne. Op basis van uw aanvraag (met bijlagen) komen wij tot de conclusie dat het evenement, met enkele nadere voorschriften welke in de vergunning kunnen worden opgenomen, past binnen de voorwaarden uit ons beleid. In overleg met onze externe en interne adviseurs zijn deze nadere voorschriften bepaald.In het centrum van Borne vinden jaarlijks diverse evenementen plaats. Deze kunnen voor burgers verschillende vormen van overlast met zich meebrengen. Om onder andere geluidsoverlast voor burgers in de hand te houden, heeft het college de Beleidsregels Evenementenvergunningen Gemeente Borne 2017 vastgesteld. Gezien de aard van de activiteiten lijkt de geluidsoverlast bij dit evenement niet van dien aard te zijn dat dit geen doorgang kan vinden.EvenementenvergunningOp basis van het bovenstaande ontvangt u op grond van artikel 2:25 lid 1 Algemene plaatselijke verordening (Apv) de door u aangevraagde vergunning.De nadere voorschriften1.U dient zich strikt te houden aan de activiteiten en de locaties zoals deze in uw aanvraag en de bijbehorende bijlagen zijn opgenomen. Deze stukken zijn bij deze vergunning gevoegd en maken er deel van uit (bijlage);2.De tent mag alleen bovengronds verankerd worden en moet volgens alle voorwaarden uit het tentboek te zijn opgebouwd. Het weer dient gemonitord te worden en bij te sterke wind (zie tentboek) mag de tent niet in gebruik worden genomen. Zie het tentboek ook voor alle andere specifieke voorwaarden en eisen voor het gebruik van deze tent. 3.Omdat het een opblaas tent betreft dienen er twee separate stroomkringen gebruikt te worden, zodat de tent overeind blijft mocht één van beide uitvallen.4.Alle in het belang van de openbare orde en veiligheid door de politie, de ambtenaren van de afdeling Grondgebied/Uitvoering van de gemeente Borne en de door of namens de commandant van de brandweer te geven aanwijzingen of bevelen dienen stipt en onverwijld te worden opgevolgd.Brandveiligheid5.Zie voor de doorgang van de hulpdiensten onder ‘Wegafsluitingen’. Voor alle afsluitingen en de betreffende doorgang geldt dat de organisatie erop moet toezien dat deze vrij blijven van voertuigen, fietsen en andere obstakels.6.De bovengrondse verankering en de scheerlijnen dienen de toegang en de nooduitgangen niet te belemmeren.7.De afzetting van de route voor de hulpdiensten achter de tent dient het veilig vluchten door de nooduitgang aan die zijde niet te belemmeren.Voorschriften geluid8.Het geluid dient beperkt te blijven tot achtergrondmuziekWegafsluitingen9.U dient zich te houden aan de wegafsluitingen zoals aangegeven in de door u aangeleverde bijlage die als onderdeel van deze vergunning is toegevoegd. Afsluitingen dienen gedaan te worden met afzethekken met officiële bebording. Iedere afzetting dient een voorafgegaan te worden door een vooraankondiging. 10.Achter de tent, moet duidelijk voor eventuele hulpdiensten een doorgang te zijn van tenminste 3,5 meter. Deze dient te worden gemarkeerd met hekken of schilden en bij de vooraankondigingen en de afzettingen van de Grotestraat (zijde Lidl) en de Bekenhorst dient duidelijk voor de hulpdiensten te worden aangegeven dat er voor hen een doorgang is.11.Alle afzettingen en voormarkeringen dienen direct na het evenement (en na afbouw van de tent) te worden verwijderd.LegesDe leges voor het in behandeling nemen van deze vergunning bedragen, op grond van de legesverordening, € 34,00. De rekening voor de leges wordt op een later tijdstip toegezonden door het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente.PublicatieDeze vergunning wordt gepubliceerd op https://www.officielebekendmakingen.nl/ met een korte verwijzing daarnaar in de rubriek gemeentenieuws in De Week van Borne.BezwaarTegen dit besluit kunnen u en eventuele andere belanghebbenden binnen zes weken na bekend­making bezwaar maken. Hiertoe dient een gemotiveerd bezwaarschrift te worden ingediend bij en gericht aan de burgemeester van de gemeente Borne, Postbus 200, 7620 AE Borne. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en in ieder geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten.Voorlopige voorzieningIndien onverwijlde spoed dat eist, is het mogelijk om een voor­lopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuurs­recht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Let er op dat u een kopie van het bezwaarschrift meestuurt. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening vragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische hand­tekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Onderwerp: Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2022.

Dit artikel verscheen op deBornegids.nl op 06-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Borne, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deBornegids.nl
Redactie deBornegids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen borne
  2. gmb-2022-462230

Gerelateerde berichten