Toestemming voor het evenement IJsbaan centrum Borne 2022 van zaterdag 10 december 2022 tot en met zaterdag 31 december 2022 op het Dorsetplein te Borne

DeBornegids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Toestemming voor het evenement IJsbaan centrum Borne 2022 van zaterdag 10 december 2022 tot en met zaterdag 31 december 2022 op het Dorsetplein te Borne.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Op 26 september 2022 heeft u een evenementenvergunning aangevraagd voor het evenement IJsbaan centrum Borne 2022 van zaterdag 10 december 2022 tot en met zaterdag 31 december 2022 op het Dorsetplein te Borne. Op basis van uw aanvraag (met bijlagen) komen wij tot de conclusie dat het evenement, met enkele nadere voorschriften welke in de vergunning kunnen worden opgenomen, past binnen de voorwaarden uit ons beleid. In overleg met onze externe en interne adviseurs zijn deze nadere voorschriften bepaald.In het centrum van Borne vinden jaarlijks diverse evenementen plaats. Deze kunnen voor burgers verschillende vormen van overlast met zich meebrengen. Om onder andere geluidsoverlast voor burgers in de hand te houden, heeft het college de Beleidsregels Evenementenvergunningen Gemeente Borne 2017 vastgesteld. Gezien de aard van de activiteiten lijkt de geluidsoverlast bij dit evenement niet van dien aard te zijn dat dit geen doorgang kan vinden.EvenementenvergunningOp basis van het bovenstaande ontvangt u op grond van artikel 2:25 lid 1 Algemene plaatselijke verordening (Apv) de door u aangevraagde vergunning.Contactpersonen en telefoonnummersDe nadere voorschriften1.U dient zich strikt te houden aan de activiteiten en de locaties zoals deze in uw aanvraag en de bijbehorende bijlagen zijn opgenomen. Deze stukken zijn bij deze vergunning gevoegd en maken er deel van uit (bijlage);2.Alle in het belang van de openbare orde en veiligheid door de politie, de ambtenaren van de afdeling Fysieke Leefomgeving van de gemeente Borne en de door of namens de commandant van de brandweer te geven aanwijzingen of bevelen dienen stipt en onverwijld te worden opgevolgd.Opbouw- en afbreektijden3.De opbouw vindt plaats van 5 tot en met 10 december 2022.4.De afbraak vindt plaats van 1 tot en met 2 januari 2023.5.Er wordt alleen opgebouwd en afgebroken tussen 9:00 en 17:00 uur. Alleen op basis van onderbouwde omstandigheden kan de gemeente toestemming verlenen om hiervan af te wijken.Programma en eindtijden6.U dient zich te houden aan de begin- en eindtijden uit uw programma. Zie in de bijlage ‘Veiligheidsplan’ onder 1.3 het schema openingstijden. Op zaterdagmiddag 10 december tussen 13:00 en 16:00 uur en op zondagavond 11 december 2022 tot 20:00 uur mag er versterkte muziek gedraaid worden, harder dan de voorgeschreven achtergrond muziek. U dient zich dan wel te houden aan de hieronder genoemde geluidsvoorschriften. De curlingavonden eindigen maximaal om 22:00 uur en hierbij is alleen achtergrondmuziek toegestaan.Brandveiligheid en Veiligheidsplan7.De opstelling van het aggregaat bij Leurink is akkoord, mits er een geschikt draagbaar blusmiddel (minimale ínhoud van 6 kg) duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar is aangebracht, voor direct gebruik gereed is en in goede staat van onderhoud verkeert.8.Bij de Friogel koelinstallatie dient een draagbaar blusmiddel (6I of 6 kg schuim of C02) te worden aangebracht.9.De organisatie zorgt dat de locatie van de leiding voor de koeling (tussen de koelinstallatie en de ijsbaan) goed zichtbaar is (ook in het donker) bijvoorbeeld door middel van waarschuwingsborden, afzethekken of reflecterende schildjes.10.Volgens de tekening blijft voor het pand van Leurink beperkte ruimte over ten behoeve van de hulpdienstroute. Er dient terplekke echter altijd een vrije ruimte van minimaal 3,5 meter vrij te blijven. Objecten dienen, indien nodig, te worden verplaatst of verwijderd om dit te realiseren. De leiding voor de koeling dient een voor de hulpdiensten te passeren overbrugging te hebben. Een brandweerwagen van tenminste 3,5 meter breed moet dit probleemloos kunnen passeren.11.U dient conform uw aangeleverde veiligheidsplan te handelen en het plan moet met iedere medewerker en/of vrijwilliger te worden doorgesproken (bijlage).Voorschriften geluid12.Door de duur van het evenement en het gebruik van zware apparatuur is besloten om voor het geluid aansluiting te zoeken bij de normen uit het Activiteitenbesluit. Dit om eventuele overlast van omwonenden zoveel mogelijk in te perken. Afgesproken is dat de organisatie al die maatregelen treft die nodig zijn om deze normen te halen. De volgende normen zijn van toepassing:Norm (dB(A))Periode (uur)07-1919-2323-07LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen504540LAr,LT in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten van in- en aanpandige gevoelige gebouwen353025LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen706560LAmax in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten van in- en aanpandige gevoelige gebouwen55504513.Als niet wordt voldaan aan de normen, zullen, door de organisatie, nadere maatregelen getroffen moeten worden. 14.Voor 1 avond (de discoavond) en voor de middag van de opening wordt een uitzondering gemaakt op de normen uit het Activiteitenbesluit. Op de middag tussen 14:00 en 16:00 uur en op de avond tot maximaal 20:00 uur mag muziekgeluid worden geproduceerd volgens het vergunningenbeleid evenementen. De activiteiten op avond en middag vallen onder de categorie ‘overige evenementen’. Hiervoor zijn de volgende geluidsnormen van toepassing: De geluidsbelasting van het evenement mag niet meer zijn dan 75 dB(A) en 88 dB(C) op de gevel van de meest nabijgelegen woning. 15.Overschrijdingen kunnen leiden tot het direct stoppen van het evenement en zullen zeker gevolgen hebben voor de eventuele vergunningverlening in komende jaren.16.U dient naar de omwonenden te communiceren dat op 10 december tussen 14:00 en 16:00 uur en op 11 december tot 20:00 uur de ruimere geluidsnormen gehanteerd gaan worden.17.Voor apparatuur tijdens het opbouwen en afbreken geldt dat alleen als dat absoluut noodzakelijk is de normen (zie onder 13) overschreden kunnen worden. Het aanleveren van materialen en in elkaar zetten ervan zal met de nodige apparatuur moeten plaatsvinden, maar versterkte muziek en/of ander onnodig rumoer wordt niet toegestaan.Aggregaat en koelinstallatie18.Bij de aanvraag voor de evenementenvergunning is, door de organisatie, een plan aangeleverd om het geluid van de apparatuur binnen de normen van het activiteitenbesluit te houden. Dit plan is in 2016 doorgerekend door een geluidsspecialist. U dient alles, de apparatuur en de constructie exact volgens plan te plaatsen. Eventueel kunnen er voor het geluid van de apparatuur nog aanvullende maatregelen nodig zijn.Verkeer en parkeren auto’s en stallen fietsen19.De organisatie spreekt haar bezoekers aan als zij ziet dat deze auto’s of fietsen op plaatsen neerzetten waar deze niet geparkeerd horen te worden. In het geval van verkeerd geparkeerde auto’s, zullen de Boa’s van de gemeente Borne bekeuringen uitschrijven. 20.De schaatsbaan staat met één hoek direct aan de Grotestraat, deze moet zeer goed zichtbaar worden gemaakt met schildjes/lampen voor het verkeer op de Grotestraat.EHBO21.Tijdens openingstijden dient er altijd een EHBO’er aanwezig te zijn.Rommel, preventie en handhaving22.Iedere dag na sluiting van de IJsbaan zal de organisatie de omgeving van de IJsbaan opruimen. Men zal, als publiek blijft hangen, aanwezig zijn tot een uur na sluiting om te zorgen voor een begeleide uitloop van het publiek. Met personen die blijven hangen zal gesproken worden. Dit om te zorgen dat men naar huis gaat. Als men eenmaal vertrokken is, is het minder logisch om weer naar deze plek terug te keren.23.Overdag en tegen de avond zullen de Boa’s van de gemeente extra aandacht geven aan de IJsbaan. Zij zullen mensen aanspreken als dat nodig is en optreden als er regels worden overtreden.24.De organisatie zorgt voor een telefoonnummer waarop omwonenden de organisatie kunnen bereiken.LegesDe leges voor het in behandeling nemen van deze vergunning bedragen, op grond van de legesverordening, € 85,20. De rekening voor de leges wordt op een later tijdstip toegezonden door het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente.PublicatieDeze vergunning wordt gepubliceerd op https://www.officielebekendmakingen.nl/ met een korte verwijzing daarnaar in de rubriek gemeentenieuws in De Week van Borne.BezwaarTegen dit besluit kunnen u en eventuele andere belanghebbenden binnen zes weken na bekend­making bezwaar maken. Hiertoe dient een gemotiveerd bezwaarschrift te worden ingediend bij en gericht aan de burgemeester van de gemeente Borne, Postbus 200, 7620 AE Borne. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en in ieder geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten.Voorlopige voorzieningIndien onverwijlde spoed dat eist, is het mogelijk om een voor­lopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuurs­recht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Let er op dat u een kopie van het bezwaarschrift meestuurt. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening vragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische hand­tekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Onderwerp: Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2022.

Dit artikel verscheen op deBornegids.nl op 06-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Borne, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deBornegids.nl
Redactie deBornegids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen borne
  2. gmb-2022-495188

Gerelateerde berichten