Toestemming voor het evenement Shopping by Candlelight 2023 op zaterdag 17 december 2022 te Borne

DeBornegids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Toestemming voor het evenement Shopping by Candlelight 2023 op zaterdag 17 december 2022 te Borne.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Op 31 oktober 2022 heeft u een evenementenvergunning aangevraagd voor het evenement Shopping by Candlelight 2023 op zaterdag 17 december 2022 van 17:00 tot 21:30 uur in Borne. Op basis van uw aanvraag (met bijlagen) komen wij tot de conclusie dat het evenement, met enkele nadere voorschriften welke in de vergunning kunnen worden opgenomen, past binnen de voorwaarden uit ons beleid. In overleg met onze externe en interne adviseurs zijn deze nadere voorschriften bepaald.In het centrum van Borne vinden jaarlijks diverse evenementen plaats. Deze kunnen voor burgers verschillende vormen van overlast met zich meebrengen. Om onder andere geluidsoverlast voor burgers in de hand te houden, heeft het college de Beleidsregels Evenementenvergunningen Gemeente Borne 2017 vastgesteld. Gezien de aard van de activiteiten lijkt de geluidsoverlast bij dit evenement niet van dien aard te zijn dat dit geen doorgang kan vinden.EvenementenvergunningOp basis van het bovenstaande ontvangt u op grond van artikel 2:25 lid 1 Algemene plaatselijke verordening (Apv) de door u aangevraagde vergunning.Contactpersonen en telefoonnummersDe nadere voorschriften1.U dient zich strikt te houden aan de activiteiten en de locaties zoals deze in uw aanvraag en de bijbehorende bijlagen zijn opgenomen. Deze stukken zijn bij deze vergunning gevoegd en maken er deel van uit (bijlage);2.Alle in het belang van de openbare orde en veiligheid door de politie, de ambtenaren van de afdeling Fysieke Leefomgeving van de gemeente Borne en de door of namens de commandant van de brandweer te geven aanwijzingen of bevelen dienen stipt en onverwijld te worden opgevolgd.3.Versieringen, waaronder kerstbomen en kerstversieringen, die beneden een hoogte van 2,5 meter, zijn aangebracht, dienen voor 6 januari 2023 geheel verwijderd te zijn.4.De openbare ruimte dient na afloop van de activiteiten schoon te worden opgeleverd.Brandveiligheidvoorschriften5.Bij het gebruik van fakkels en vuurkorven moet men een veiligheidsafstand van 5 meter rondom de ijsbaan aanhouden i.v.m. het gebruik van een specifiek koelmiddel.6.Er zijn diverse maatregelen getroffen bij het gebruik van vuurkorven en open vuur. De organisatie dient erop toe te zien dat deze maatregelen gedurende het gehele evenement voldoende toereikend zijn.Voorschriften geluid7.Muziekgeluid dient zich te beperken tot achtergrondmuziekWegafsluitingenTevens geef ik u toestemming voor het afsluiten van wegen voor het verkeer door middel van het plaatsen van verbodsborden op:•de Oude Almeloseweg ter hoogte van de parkeerplaats voor de gymzaal van basisschool De Esch (vooraankondiging bij de kruising met de Von Bönninghausenstraat);•de Grotestraat ter hoogte van de toegang naar de parkeerplaats van de Aldi en de Plus (vooraankondiging ter hoogte van de Von Bönninghausenstraat);•de Stationstraat ter hoogte van de toegang tot parkeerplaats ‘de Loods’ (vooraankondiging ter hoogte van de Dunantstraat)•de Nieuwe Kerkstraat ter hoogte van de Albert Heijn.Aan de afsluiting zijn de volgende voorschriften verbonden:8.Omwonenden, aangrenzende bedrijven en instellingen dienen vooraf te worden ingelicht omtrent het evenement.9.U dient zelf te zorgen voor het afzetten van de wegen. Dit dient te geschieden in overleg met Twentemilieu. De verkeersborden en eventueel nodige afzethekken kunnen door u, na voorafgaand overleg met Twentemilieu, worden afgehaald en later terugbezorgd bij Twentemilieu. Het eventueel omklappen van de paaltjes ter hoogte van Roastit dient ook in overleg met Twentemilieu te gebeuren. 10.Onmiddellijk na het einde van het evenement moeten de desbetreffende wegen weer voor het openbare verkeer worden vrijgemaakt. Alle aanduidingen, verwijzingen, etc. die betrekking hebben op het evenement dienen te worden verwijderd.11.Op de wegen mogen zonder toestemming van de wegbeheerder geen markeringen, in welke vorm dan ook, worden aangebracht. 12.Aan bestemmingsverkeer en omwonenden moet de mogelijkheid worden geboden om op aanwijzing van de organisatie de aanliggende percelen te bereiken.LegesDe leges voor het in behandeling nemen van deze vergunning bedragen, op grond van de legesverordening, € 85,20. De rekening voor de leges wordt op een later tijdstip toegezonden door het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente.PublicatieDeze vergunning wordt gepubliceerd op https://www.officielebekendmakingen.nl/ met een korte verwijzing daarnaar in de rubriek gemeentenieuws in De Week van Borne.BezwaarTegen dit besluit kunnen u en eventuele andere belanghebbenden binnen zes weken na bekend­making bezwaar maken. Hiertoe dient een gemotiveerd bezwaarschrift te worden ingediend bij en gericht aan de burgemeester van de gemeente Borne, Postbus 200, 7620 AE Borne. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en in ieder geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten.Voorlopige voorzieningIndien onverwijlde spoed dat eist, is het mogelijk om een voor­lopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuurs­recht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Let er op dat u een kopie van het bezwaarschrift meestuurt. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening vragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische hand­tekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Onderwerp: Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2022.

Dit artikel verscheen op deBornegids.nl op 06-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Borne, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deBornegids.nl
Redactie deBornegids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen borne
  2. gmb-2022-526119

Gerelateerde berichten