Toestemmng voor het evenement kindercarnavalsoptocht 't Oldhof 2023 op vrijdag 17 februari 2023 te Borne

DeBornegids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Toestemmng voor het evenement kindercarnavalsoptocht 't Oldhof 2023 op vrijdag 17 februari 2023 te Borne.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Op 5 januari 2023 heeft u een evenementenvergunning aangevraagd voor het evenement kindercarnavalsoptocht 't Oldhof 2023 op vrijdag 17 februari 2023 van 9:00 tot 11:00 uur in Borne. Op basis van uw aanvraag (met bijlagen) komen wij tot de conclusie dat het evenement, met enkele nadere voorschriften welke in de vergunning kunnen worden opgenomen, past binnen de voorwaarden uit ons beleid. In overleg met onze externe en interne adviseurs zijn deze nadere voorschriften bepaald.In de gemeente Borne vinden jaarlijks diverse evenementen plaats. Deze kunnen voor burgers verschillende vormen van overlast met zich meebrengen. Om onder andere geluidsoverlast voor burgers in de hand te houden, heeft het college de Beleidsregels Evenementenvergunningen Gemeente Borne 2017 vastgesteld. Gezien de aard van de activiteiten lijkt de geluidsoverlast bij dit evenement niet van dien aard te zijn dat dit geen doorgang kan vinden.EvenementenvergunningOp basis van het bovenstaande ontvangt u op grond van artikel 2:25 lid 1 Algemene plaatselijke verordening (Apv) de door u aangevraagde vergunning.Contactpersonen en telefoonnummersDe nadere voorschriften1.U dient zich strikt te houden aan de activiteiten en de locaties zoals deze in uw aanvraag en de bijbehorende bijlagen zijn opgenomen. Deze stukken zijn bij deze vergunning gevoegd en maken er deel van uit (bijlage);2.Alle in het belang van de openbare orde en veiligheid door de politie, de ambtenaren van de afdeling Fysieke Leefomgeving van de gemeente Borne en de door of namens de commandant van de brandweer te geven aanwijzingen of bevelen dienen stipt en onverwijld te worden opgevolgd.Inzet verkeersregelaars3.U dient tenminste 4 gecertificeerde verkeersregelaars in te zetten. Twee voor en twee achter de stoet. Bij naderend verkeer moet de passage gestuurd worden door de verkeersregelaars en bij nadering van een kruisingsvlak, dan moeten de verkeersregelaars de veilige doorgang waarborgen voordat de optocht het betreffende punt kan/mag passeren. Zoals door u is aangegeven moeten er ook volwassenen de wielen van de auto bewaken en zorgen dat hier geen personen onder terecht komen.De verkeersregelaars moeten bij de uitoefening van hun taak zijn uitgerust met een retro-reflecterende jas of hes, welke voldoet aan de voorwaarden uit de regeling verkeersregelaars 2017. Deze hesjes zijn te lenen bij de gemeente Borne. U kunt daarvoor contact opnemen met de Publieksbalie (tel. 074-2658686). De opleiding vindt alleen plaats middels e-learning op de site www.verkeersregelaarsexamen.nl. Aangezien het gaat om verkeersregelaars met een beperkte bevoegdheid mogen deze vrijwilligers hun taken slechts uitoefenen onder direct toezicht van de politie. Hoewel er geen verplichting meer bestaat tot het verzekeren van de verkeersregelaars, raad ik u dat aan met het oog op uw aansprakelijkheid.LegesDe leges voor het in behandeling nemen van deze vergunning bedragen, op grond van de legesverordening, € 34,95. De rekening voor de leges wordt op een later tijdstip toegezonden door het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente.PublicatieDeze vergunning wordt gepubliceerd op https://www.officielebekendmakingen.nl/ met een korte verwijzing daarnaar in de rubriek gemeentenieuws in De Week van Borne.BezwaarTegen dit besluit kunnen u en eventuele andere belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. Dit kan digitaal via onze website www.borne.nl/bezwaar-en-beroep.Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).Als u geen gebruik wilt maken van het digitale bezwaarformulier dan kunt u ook schriftelijk bezwaar maken. U kunt uw bezwaarschrift dan richten aan het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft (het college van burgemeester en wethouders / de burgemeester / de gemeenteraad van de gemeente Borne), en sturen naar Postbus 200, 7620 AE Borne. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en in ieder geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten.Voorlopige voorzieningIndien onverwijlde spoed dat eist, is het mogelijk om een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Let er op dat u een kopie van het bezwaarschrift meestuurt. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening vragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Onderwerp: Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deBornegids.nl op 06-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Borne, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deBornegids.nl
Redactie deBornegids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen borne
  2. gmb-2023-20526

Gerelateerde berichten