Toestemmig voor het evenement Sleuteloverdracht en Carnavalsoptoch op vrijdag 17 februari 2023 vanaf 19:00 uur in het gemeentehuis waarbij dit te volgen is in een tent aan Dorsetplein te Borne

DeBornegids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Toestemmig voor het evenement Sleuteloverdracht en Carnavalsoptoch op vrijdag 17 februari 2023 vanaf 19:00 uur in het gemeentehuis waarbij dit te volgen is in een tent aan Dorsetplein te Borne.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Op 15 november 2022 heeft u een evenementenvergunning aangevraagd voor het evenement Sleuteloverdracht en Carnavalsoptocht Centrum 2023. De sleuteloverdracht 2023 vindt plaats op vrijdag 17 februari 2023 vanaf 19:00 uur in het gemeentehuis waarbij dit te volgen is in een tent op het Dorsetplein te Borne waar tot maximaal 22:30 de overdracht gevierd gaat worden. Vanaf 22:00 uur vertrekken de verschillende carnavalsverenigingen naar hun eigen residentie. Op basis van uw aanvraag (met bijlagen) komen wij tot de conclusie dat het evenement, met enkele nadere voorschriften welke in de vergunning kunnen worden opgenomen, past binnen de voorwaarden uit ons beleid. In overleg met onze externe en interne adviseurs zijn deze nadere voorschriften bepaald.In het centrum van Borne vinden jaarlijks diverse evenementen plaats. Deze kunnen voor burgers verschillende vormen van overlast met zich meebrengen. Om onder andere geluidsoverlast voor burgers in de hand te houden, heeft het college de Beleidsregels Evenementenvergunningen Gemeente Borne 2017 vastgesteld. Gezien de aard van de activiteiten lijkt de geluidsoverlast bij dit evenement niet van dien aard te zijn dat dit geen doorgang kan vinden.EvenementenvergunningOp basis van het bovenstaande ontvangt u op grond van artikel 2:25 lid 1 Algemene plaatselijke verordening (Apv) de door u aangevraagde vergunning.Contactpersonen en telefoonnummersDe nadere voorschriften:1.U dient zich strikt te houden aan de activiteiten en de locaties zoals deze in uw aanvraag en de plattegronden zijn opgenomen. Deze zijn als bijlage bij deze vergunning gevoegd en maken er deel van uit. (bijlage 1,2 en 3)2.Omwonenden en omliggende bedrijven dienen vroegtijdig, tenminste 14 dagen voor aanvang van het evenement, op de hoogte te worden gesteld van wat u gaat doen en de overlast (bijvoorbeeld geluid, verkeer/parkeren) die men zou kunnen ervaren. Het advies is om daarin mee te nemen wat de bedoeling is van de tent en duur van het gebruik hiervan + dat deze dit jaar eenmalig op deze locatie staat.3.De op/afbouw, de locatie en de verkeermaatregelen m.b.t de tent dienen volgens de aanvraag en de gemaakte afspraken uitgevoerd te worden. 4.Alle in het belang van de openbare orde en veiligheid door de politie, de ambtenaren van de afdeling Fysieke Leefomgeving van de gemeente Borne en de door of namens de commandant van de brandweer te geven aanwijzingen of bevelen dienen stipt en onverwijld te worden opgevolgd;5.Volgens afspraak worden er in de tent maximaal 450 personen toegelaten. De gecertificeerde beveiliging ziet hierop toe.Sleuteloverdracht en ophangen/afvoeren Krelis6.Het Rheineplein dient vrijdag 17 februari 2023 na de sleuteloverdracht en het ophangen van de Krelis weer schoon te worden opgeleverd, evenals na het afvoeren van de Krelis op dinsdag 21 februari 2023.7.Bij het afvoeren van de Krelis mag deze in brand worden gestoken. Dit moet echter een kortstondig en symbolisch karakter hebben. Het is niet toegestaan om in de Krelis vuurwerk te verwerken. Overeenkomstig onze afspraak zal de Krelis met een touw onder zijn oksels worden opgehangen. Brandveiligheid en Veiligheidsplan8.Op de praalwagens dienen kleine blusmiddelen (minimaal 6 kg of 6 l.) aanwezig te zijn.9Opslag van brandstoffen (voorraad) op de praalwagens is niet toegestaan.10.Tijdens de (rijdende) optocht mogen geen reservoirs met brandstof worden bijgevuld.11.De ruimte op de praalwagen waar een aggregaat is opgesteld is doelmatig geventileerd.12.Open vuur is tijdens de optocht niet toegestaan.13.Rook mag alleen worden gegenereerd met daartoe bestemde specifieke rookgeneratoren.14.Er is voldoende wagenbegeleiding aanwezig. Grote wagens worden begeleid door tenminste 4 wagenbegeleiders om te voorkomen dat kinderen in de nabijheid van de wielen kunnen komen;15.In de optocht dienen extra trekkende voertuigen aanwezig te zijn, die in geval van nood/pechgeval praalwagens snel uit de route kunnen halen.16.De deelnemers dienen waar mogelijk de rechter rijbaan aan te houden zodat passeren (minimaal 3,5 meter breed) mogelijk is. Dit geldt ook tijdens het opstellen en de afvoer van de praalwagens. Het dient bij de loopgroepen/deelnemers bekend te zijn dat zij, in geval van calamiteit, een ruimte opzoeken waar ze geen belemmering vormen voor de hulpdiensten.17.In geval van sneeuwval dient de tent direct vanaf het begin verwarmd te worden. Lukt het niet om daarmee de sneeuw van de tent te krijgen dan kan de tent niet in gebruik worden genomen of moet deze als er al publiek is, ontruimd worden. Het tentboek geeft een maximale windkracht aan, voor het veilig in gebruik kunnen nemen van de tent. Bij hardere wind mag de tent niet in gebruik worden genomen of dient terstond ontruimd te worden. Monitor voor en tijdens het evenement het weer op wind en sneeuwval, maar ook op andere vormen van onveilig weer.Voorschriften geluid18.De geluidsbelasting van het evenement mag, zowel op de vrijdagavond als op de zaterdagmiddag niet meer zijn dan 75 dB(A) en 88 dB(C) op de gevel van de meest nabijgelegen woning.EHBO19.Gedurende alle activiteiten worden vanaf het begin van de activiteiten tot na de volledige ontruiming tenminste 4 EHBO’ers ingezet.Inzet gecertificeerde beveiligers vrijdag en zaterdag20.Gedurende alle activiteiten in de tent dienen minimaal 4 gecertificeerde beveiligers aanwezig te zijn. Zij dienen aanwezig te blijven totdat het evenemententerrein is ontruimd en alle aanwezigen zijn vertrokkenVerkeer, afsluitingen, bottleneck De Steeg/Bakker Bart21.Volgens het met u afgesproken alcoholbeleid dienen alle bestuurders van tractoren e.d. een blaasproef te ondergaan, voordat zij aan de optocht beginnen. U dient dit vooraf aan de deelnemers bekend te maken. 22.U dient ervoor te zorgen dat de wagens bij de ontbinding niet stil blijven staan, maar doorrijden om een verkeersopstopping te voorkomen.23.U dient zelf te zorgen voor het afzetten van de wegen. Dit dient te geschieden in overleg met Twente Milieu. Hierover zijn tijdens het vooroverleg reeds afspraken gemaakt. De verkeersborden en eventueel nodige afzethekken kunnen door u, na voorafgaand overleg met Twentemilieu, worden afgehaald en later terugbezorgd bij Twentemilieu.24.De organisatie zorgt dat er “uitrijmogelijkheden” zijn voor autobestuurders die toch “opgesloten” zijn binnen het parcours. Ook moet dit worden opgenomen in het veiligheidsplan.25.Volgens de gemaakte afspraken zorgt de Stichting Borns Carnaval (SBC) voor 4 vrijwilligers. Zij zorgen dat de bottleneck vrij van publiek blijft als de grote wagens passeren. Tussendoor moet het publiek aan de zijde van Bakker Bart doorgelaten worden, zodat er geen algehele afsluiting ontstaat. SBC zorgt, in afstemming met Twente Milieu, voor de afzettingen en het aanbrengen van het lint.26.SBC regelt, in overleg met Bakker Bart, dat het terras van Bakker Bart ruim voor de optocht verwijderd is en na de optocht ook weer teruggeplaatst wordt.27.De Carnavalsoptocht Centrum 2023 vindt plaats op 18 februari 2023 van 13:15 tot 15:30 uur. Zodra de tocht (voor het laatst) gepasseerd is worden de wegen zo snel mogelijk weer vrij gegeven. Echter vanwege de prijsuitreiking in de tent op het Dorsetplein blijven dit jaar de Grotestraat/ Marktstraat/ Bekenhorst ter plaatse tot 18:00 uur afgesloten voor het verkeer (of tot het moment dat iedereen die niet tot de organisatie behoort is vertrokken).Verkeersregelaars28.U dient er zorg voor te dragen dat bij wegafzettingen en op punten waar de (verkeers)situatie enigszins onoverzichtelijk is tenminste twee gecertificeerde verkeersregelaas staan om toezicht te houden op de veiligheid van het verkeer ter plaatse. Tijdens alle gebruik van de tent zijn er 4 verkeersregelaars bij de tent / afzettingen om het verkeer te regelen.Inzet verkeersregelaarsDe verkeersregelaars moeten bij de uitoefening van hun taak zijn uitgerust met een retro-reflecterende jas of hes, welke voldoet aan de voorwaarden uit de regeling verkeersregelaars. Deze hesjes zijn te lenen bij de gemeente Borne. U kunt daarvoor contact opnemen met de Publieksbalie (074-2658686). De opleiding vindt alleen plaats middels e-learning op de site www.verkeersregelaarsexamen.nl. Aangezien het gaat om verkeersregelaars met een beperkte bevoegdheid mogen deze vrijwilligers hun taken slechts uitoefenen onder direct toezicht van de politie. Hoewel er geen verplichting meer bestaat tot het verzekeren van de verkeersregelaars, raad ik u dat aan met het oog op uw aansprakelijkheid.ReclamebordenOp basis van uw aanvraag heeft u vergunning om op grond van artikel 2:10a Apv reclameborden te plaatsen bij de toegangswegen naar het centrum (op dezelfde wijze als dat ook voor de Melbuul’ndagen is toegestaan). Dit geldt voor de periode van 13 februari tot en met 22 februari 2023 en de volgende locaties:•Bekenhorst, ter hoogte van tankstation Avia;•Europastraat bij Avia tankstation;•Stationstraat tegenover het voormalige restaurant "Dionysos" (hoek Dunantstraat);•Stroom Esch: Weerselosestraat vanaf Weerselo tussen brug en Kruisselbrink in de rechter berm;•Stroom Esch bij informatiebord;•Grotestraat ter hoogte van Restaurant Jasmin Garden;•Kruispunt Kluft-Azelosestraat.LegesDe leges voor het in behandeling nemen van deze vergunning bedragen, op grond van de legesverordening, € 87,60. De rekening voor de leges wordt op een later tijdstip toegezonden door het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente.PublicatieDeze vergunning wordt gepubliceerd op https://www.officielebekendmakingen.nl/ met een korte verwijzing daarnaar in de rubriek gemeentenieuws in De Week van Borne.BezwaarTegen dit besluit kunnen u en eventuele andere belanghebbenden binnen zes weken na bekend­making bezwaar maken. Hiertoe dient een gemotiveerd bezwaarschrift te worden ingediend bij en gericht aan de burgemeester van de gemeente Borne, Postbus 200, 7620 AE Borne. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en in ieder geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten.Voorlopige voorzieningIndien onverwijlde spoed dat eist, is het mogelijk om een voor­lopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuurs­recht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Let er op dat u een kopie van het bezwaarschrift meestuurt. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening vragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische hand­tekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Onderwerp: Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deBornegids.nl op 06-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Borne, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deBornegids.nl
Redactie deBornegids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen borne
  2. gmb-2023-33509

Gerelateerde berichten