Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Landelijk gebied, wijzigingsplan Borne 46 ' te Schijndel

DeBornegids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Landelijk gebied, wijzigingsplan Borne 46 ' te Schijndel.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Meierijstad maken ter voldoening aan artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, wijzigingsplan Borne 46' te Schijndel, zoals dit door het college van Burgemeester en wethouders bij besluit van 12 maart 2024 gewijzigd is vastgesteld, met ingang van de dag na datum van deze bekendmaking van 19 april 2024 tot 31 mei 2024 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis, Stadhuisplein 1 te Veghel, gedurende openingstijden. Tevens is het wijzigingsplan elektronisch raadpleegbaar op: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1948.BGS000WP0012020W-VG01Na beëindiging van het agrarisch bedrijf, sanering van de varkenshouderij en sloop van varkensstallen, is voor de continuering van het feitelijk gebruik als burgerwoning, een passende herbestemming noodzakelijk.De wijziging ten opzichte van het vorige plan is dat de boerderij niet meer wordt gesplitst in twee zelfstandige wooneenheden, maar wordt verbouwd tot één woning en als zodanig ook te gebruiken.Daarnaast zijn er zienswijzen ontvangen op het ontwerpbestemmingsplan dat eerder ter inzage heeft gelegen. Voor een volledig overzicht van de wijzigingen verwijzen wij u naar de Nota van zienswijzen waarin de wijzigingen zijn vermeld.Binnen deze termijn van zes weken kan beroep tegen het collegebesluit worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:1.belanghebbenden, die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp wijzigingsplan;2.belanghebbenden, die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest binnen de gestelde termijn een zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan in te dienen. Tot deze categorie worden gerekend belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de wijzigingen die het college van Burgemeester en wethouders heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerp wijzigingsplan.Tevens kunnen, in geval van onverwijlde spoed, voornoemde belanghebbenden tijdens de beroepstermijn de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Bij dit verzoek dient een afschrift van het ingediende beroepschrift te worden overlegd.U kunt voor nadere informatie contact opnemen met het atelier Gebiedsontwikkeling en Planologie, bereikbaar via telefoonnummer 14 0413.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2024.

Dit artikel verscheen op deBornegids.nl op 08-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Borne, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deBornegids.nl
Redactie deBornegids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen borne
  2. gmb-2024-171749

Gerelateerde berichten