Bekendmaking van vestiging voorlopig gemeentelijk voorkeursrecht ex artikel 9.1 lid 2 Omgevingswet – voorkeursrecht gemeente Borne

DeBornegids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Bekendmaking van vestiging voorlopig gemeentelijk voorkeursrecht ex artikel 9.1 lid 2 Omgevingswet – voorkeursrecht gemeente Borne.

Meer informatie over deze bekendmaking:

BesluitHet college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borne maakt op grond van artikel 16.32b Omgevingswet bekend dat het college op 20 februari 2024 heeft besloten om: op de onroerende zaken gelegen aan de Rondweg/N743 (Sherwood Rangers), kadastraal bekend gemeente Borne, sectie A, nummers 376 (circa 930 m²), 1807 (circa 27661 m²), 1432 (circa 1430 m²), 1659 (circa 15672) en gemeente Borne, sectie E met nummer 4247 (circa 3770 m²) op grond van artikel 9.1 lid 2 Omgevingswet een gemeentelijk voorkeursrecht te vestigen. Beoogd effect De tijdelijke vestiging van het voorkeursrecht is bedoeld om de periode tot de vaststelling van de definitieve aanwijzing door de gemeenteraad van Borne te overbruggen. In meer algemene zin dient de toepassing van het voorkeursrecht ertoe om de grondverwerving door de gemeente te ondersteunen. De gemeente krijgt een voorkeursrecht (een recht van eerste koop) op de percelen, waardoor de grondeigenaren hun grond bij de verkoop eerst aan de gemeente moeten aanbieden. Door een grondpositie in eigendom te verwerven, verzekert de gemeente zich van ruimtelijke regie in het gebied. Daarnaast betreft deze aanwijzing een tijdelijke aanwijzing van drie maanden. De vestiging van het voorkeursrecht voldoet aan het wettelijk kader, gesteld in de Omgevingswet. Voor artikel 9.1 tweede lid (in verbinding met artikel 9.1 eerste lid Omgevingswet) is relevant dat aan een locatie een niet-agrarische functie wordt toegedacht en dat het huidige gebruik daarvan afwijkt. Ter inzageDe voorkeursbeschikking ligt samen met de kadastrale kaart en een lijst met de onroerende zaken waar een voorkeursrecht op is gevestigd met ingang van 21 februari 2024 in het gemeentehuis van Borne (Rheineplein 1) voor een ieder kosteloos ter inzage.Gevolgen De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat de eigenaren de grond eerst aan de gemeente Borne moeten aanbieden, als zij de grond willen verkopen of anderszins willen vervreemden. Het voorkeursrecht heeft dus pas gevolgen als de rechthebbenden tot eigendomsoverdracht willen overgaan. De eigenaren hebben afzonderlijk, bij aangetekende brief, bericht gekregen over de inhoud van de voorkeursbeschikking en de gevolgen hiervan.Bezwaar en voorlopige voorziening Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij: Burgemeester en Wethouders van BornePostbus 200 7620 AE Borne onder vermelding van het kenmerk: “Bezwaar voorlopig gemeentelijk voorkeursrecht”In het ondertekende bezwaarschrift moet worden opgenomen: -de naam en het adres van de belanghebbende; -de datum;-een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en -de gronden van het bezwaarschrift (de motivering). Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. Een verzoek om een voorlopige voorziening dient u te richten aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, afdeling bestuursrecht te Almelo (Postbus 10067, 8000 Gb Zwolle). Hieraan zijn kosten verbonden. Ook dient u een kopie van uw ingediende bezwaarschrift mee te sturen. De voorzieningenrechter zal de verzoeker alleen ontvankelijk verklaren, indien daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond.ZienswijzenBinnen drie maanden dient de gemeenteraad een besluit tot (definitieve) vestiging te nemen anders vervalt het voorlopige voorkeursrecht. In het kader van een zorgvuldige voorbereiding door de gemeenteraad kunnen belanghebbenden ge- durende een termijn van zes weken met ingang van 21 februari 2024 en derhalve tot en met 3 april 2024, schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen ten aanzien van het voorgestelde aanwijzingsbesluit. Een concept-raadsvoorstel en -besluit wordt per 21 februari 2024 ter inzage gelegd.De zienswijze kan schriftelijk gericht worden aan de gemeenteraad van Borne:Gemeenteraad BornePostbus 2007620 AE Borneonder vermelding van het kenmerk: “Zienswijze ontwerp-raadsvoorstel en -besluit voorkeursrecht”Als de gemeenteraad besluit om het voorkeursrecht niet te verlengen, dan komt deze voorlopige aan- wijzing te vervallen.Indien de gemeenteraad besluit het voorkeursrecht te bestendigen door het voorkeursrecht (definitief) te vestigen op grond van artikel 9.1 lid 1 Omgevingswet, kunnen belanghebbenden eveneens bezwaar en beroep instellen tegen dat raadsbesluit. Indien belanghebbenden ervoor kiezen om nu al bezwaar en beroep in te stellen tegen het besluit van burgemeester en wethouders tot voorlopige vestiging, dan wordt dat bezwaarschrift en beroepschrift, zodra het besluit van de gemeenteraad tot aanwijzing in werking is getreden, aangemerkt als te zijn gericht tegen het besluit van de raad tot (definitieve) vestiging. Met deze regeling wordt voorkomen dat een belanghebbende twee maal bezwaar en beroep dienen in te stellen. Het maken van bezwaar en beroep schorst de werking van het besluit niet.U kunt de voorkeursbeschikking alsmede het concept-raadsvoorstel en -besluit met de bijbehorende stukken digitaal bekijken via het digitale publicatieblad op officielebekendmakingen.nl. De documenten hangen als ‘Bekijk documenten’ aan deze publicatie (zie linker kolom).Nadere inlichtingenVoor een toelichting van dit besluit of indien belanghebbenden mondeling hun zienswijzen bekend willen maken verzoeken wij u tijdens kantoortijden (08:30 tot 17.00 uur) contact op te nemen met de afdeling Grondzaken via telefoonnummer 074-2658649.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2024.

Dit artikel verscheen op deBornegids.nl op 22-2-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Borne, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deBornegids.nl
Redactie deBornegids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Borne
  2. gmb-2024-84642

Gerelateerde berichten